Pangalink-net | Thorgate

Autentimise näidisrakendus "Testkonto"

VK_SERVICE
4011
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100094
VK_REPLY
3012
VK_RETURN
https://banks.pastel.thorgate.eu/project/5fdibWLwEkWhtfUi?auth_action=success
VK_DATETIME
2021-12-08T16:59:20+0000
VK_RID
1638982760031
VK_ENCODING
utf-8
VK_MAC
TiwQZZa3vbWdhbGJNefQEIO4+Bm8/3mvgjeSicUWTaTZDtrWQxAIerQsYrhhuvlhzQs0AyPd9JW4zo+CbhOvJFAnJzzpTpEriOsMAC9bYb0voZCVT6Lgr5YV6fZmYQlFkf0UtujnG9aNOTfGoUaEsPzQyoQUQ+gaGS07Il/eWTY=

Selle näite PHP lähtekood